Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 22 april 2021

Aktieägarna i AAC Clyde Space, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 22 april 2021 klockan 09.30. Närvaro på stämman sker uteslutande genom poströstning.

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Formulär för poströstning

Tidigare bolagsstämmor 

Information från tidigare bolagsstämmor kan hämtas här.

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template