Teckningsoptioner

Teckningsoption TO 2015/2020

I september 2015 beslutade styrelsen, med årsstämmans bemyndigande, att emittera 22 832 st teckningsoptioner (TO 2015/2020). Dessa kunde tecknas av alla tillsvidareanställda samt en begränsad krets av styrelseledamöterna. Varje teckningsoption av TO 2015/2020 ger rätt att teckna 50 nya aktier i Bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs om 4,80 kr per aktie. Optionsrätten kan utnyttjas till och med 31 december 2020. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att ökas med 45 664 kronor motsvarande en utspädning om 3,6 procent. Per 31 december 2019 återstår 18 960 teckningsoptioner då 420 optioner utnyttjats. Kvarvarande optioner ger rätt att teckna 948 000 aktier. 2017 

Teckningsoption TO 1

Utfall TO 1

 

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template