Telescopes

Bolagsordning

BOLAGSORDNING
ARTICLES OF ASSOCIATION

för/for

AAC Clyde Space AB (org.nr/reg. no. 556677-0599) ("Bolaget"/the "Company")

Antagen på bolagsstämma den 1 november 2023.
Adopted at the shareholders' meeting held on 1 November 2023.

1 §       Företagsnamn / Name

Bolagets företagsnamn är AAC Clyde Space AB. Bolaget är publikt (publ).
The name of the company is AAC Clyde Space AB. The company is a public company (publ).

2 §       Säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Uppsala.
The board of directors' registered office is in Uppsala.

3 §       Verksamhetsföremål / Object of the company's business

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av miniatyriserade rymd- och flygsystem, tillhandahålla rymd- och flygsystemkompetens, utföra utredningar, teknisk och vetenskaplig uppdragsforskning, marknadsföring, konsultverksamhet inom ovan angivna områden samt därmed förenlig verksamhet.

The Company shall develop, manufacture and commercialize advanced miniaturized space- and aviation systems. Furthermore, within the same areas, the Company shall perform marketing, investigations, commissioned scientific research, and provide expertise and consultancy and other business related hereto.

4 §       Aktiekapital / Share capital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.

The company's share capital shall be not less than SEK 8,000,000 and not more than SEK 32,000,000.

5 §        Aktier / Shares

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

The number of shares in the company shall be no less than 5,000,000 and no more than 20,000,000.

6 §       Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter med lägst noll (0) och högst tre (3) suppleanter.

The board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than seven (7) members with not less than zero (O) and not more than three (3) deputy members.

7 §        Revisor / Auditor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

The company shall have not less than one (1) and not more than two (2) auditors with not more than two (2) deputy auditors. The auditor(s), or deputy auditor(s) (as applicable), shall be an authorized public accountant or a registered public accounting firm.

8 §       Kallelse till bolagsstämma / Notice of shareholders' meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Notices of shareholders' meetings shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette (sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the company's website. At the same time as notice is given it shall be announced in Dagens Industri that a notice has been made.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

Shareholders wishing to participate in shareholders' meetings must notify the company no later than the date specified in the notice of the shareholders' meeting. A shareholder may be accompanied by advisors at a shareholders' meeting only if he or she notifies the company of the number of advisors in accordance with the procedure prescribed for in respect of notice of attendance to be made by a shareholder.

9 §        Ärenden på årsstämma / Matters to be addressed at annual shareholders' meetings

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella
  revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter; samt
 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

The following matters shall be addressed at annual shareholders' meetings:

 1. Election of chairman of the meeting;
 2. Preparation and approval of the voting list;
 3. Approval of the agenda;
 4. Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting;
 5. Determination of whether the meeting has been duly convened;
 6. Submission of the annual report and the auditors' report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors' report on the group;
 7. Resolution in respect of adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and, where applicable, the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet;
 8. Resolution in respect of allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;
 9. Resolution in respect of the members of the board of directors' and the managing director's discharge from liability;
 10. Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and, where applicable, deputy auditors;
 11. Determination of fees payable to the members of the board of directors and the auditors;
 12. Election of the members of the board of directors, auditors and, where applicable, deputy auditors; and
 13. Other matters which are set out in the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) or the company's articles of association.

10 §     Fullmaktsinsamling / Collection of proxy forms

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

The board of directors may collect proxies at the company's expense pursuant to the procedure stated in Chapter 7, section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act.

11 §     Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

The company's financial year is 1 January - 31 December.

12 §     Avstämningsförbehåll / CSD clause

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The shares of the company shall be registered in a CSD register in accordance with the Central Securities Depositaries and Financial Instruments Accounts Act (Sw. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument).

IR-KONTAKT

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 [email protected]

PRENUMERERA

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post. Genom att lämna din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring från oss. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i varje utskick.