Telescopes

Bolagsstyrning

AAC Clyde Space har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen.

AAC följer sedan november 2018 Svensk kod för bolagsstyrning, och dess princip om att ”följa eller förklara”. För år 2018 hade AAC en avvikelse att rapportera. Den gäller kodregeln 9.1 om att styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott. Baserat på dess storlek och sammansättning har styrelsen bedömt att ersättningsutskottets och revisionsutskottets uppgifter bäst utförs av styrelsen i sin helhet och har därför beslutat att inte tillsätta några särskilda utskott.

IR-KONTAKT

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 [email protected]

PRENUMERERA

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post. Genom att lämna din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring från oss. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i varje utskick.