Q&A

Vanliga frågor

Frågor och svar

Q:

Vilken marknad riktar sig AAC Clyde till?

A:

AAC Clyde säljer lösningar till företag och offentliga institutioner där man har ett behov av data eller kommunikationslösningar som bäst kan lösas via satelliter. Användningsområden är allt ifrån rena kommunikationsbehov såsom generellt internet till jordbruk, logistik, miljö, övervakning, mm. AAC Clyde levererar dels kompletta system med uppskjutning och drift (Satellite as a service), dels delsystem till andra satellittillverkare. För våra kompletta plattformar och system fokuserar vi på det snabbväxande området med satelliter som väger mellan 1 till 50 kg. Våra delsystem är möjliga att använda i satelliter upp till ca 200 kg.

Q:

I en artikel från NASA står det att AAC Clyde inte bara säljer delsystem till rymdindustrin, har jag förstått det fel eller är det så att ni även säljer er teknik till andra marknader? Det enda jag kunnat hitta var att ni sålde delsystem till SAAB 39 Gripen.

A:

AAC Clyde arbetar i dagsläget med tillämningar kopplade till rymden, men utvärderar även andra närliggande tillämpningar.

Q:

"Satellite as service" vad innebär det?

A:

Satellite as a service är ett erbjudande där kunden får den data som behövs för sitt tillämpningsområde och där AAC Clyde då levererar en komplett service inkluderande satelliter, uppskjutning, drift och underhåll inkl. kommunikationslösning.

Q:

"Satellite as service" hur ska ni gå till väga för att öka dessa tjänster till marknaden och få ett större intresse?

A:

Vi har redan vår första kund inom Satellite as a service och har introducerat konceptet i nya diskussioner. Vi kan konstatera att intresset är stort för denna typ av tjänst.

Q:

Varför vill ni komma in på den amerikanska marknaden?

A:

Den amerikanska marknaden är den enskilt största globalt och motsvarar ca 60% av totalen. För många kunder är en lokal tillverkning ett måste. Vi vill även finnas på olika geografiska marknader för att på så sätt öka vår kunskap och närhet till kunder.

Q:

Vad är ambitionen med MOU med Ball?

A:

Ball är en av de större och väletablerade leverantörerna av satellittillämpningar inkluderande specialkunnande inom vissa applikationsområden. Många av Ball Aerospace’s kunder söker nya lösningar baserade på små satelliter. AAC Clyde har inom detta område kunnande och kompetens där Ball behöver förstärkning, tillsammans kan vi då öka våra respektive marknadsandelar.

Q:

Ball Aerospace har också inlett samarbete med Spire, finns det någon koppling till er där mer än att Spire även är er kund?

A:

Det MOU som tecknats är endast mellan oss och Ball.

Q:

Vad innebär samarbetet med Audacy?

A:

Audacy avser att etablera en telekomlösning som konceptuellt liknar mobiloperatörers lösningar fast då för satelliter. Samarbetet innebär att AAC Clyde har rätt att använda lösningen då den är etablerad. Som ett steg i utveckling av systemet sköt Audacy upp sin första 3U-satellit ”Audacy zero” i december 2018. AAC Clyde levererade delsystemen till satelliten i början av 2018, Audacy satte ihop och testade satelliten.

Q:

Kan ni berätta lite mer om hur samarbetet med QinetiQ ser ut?

A:

Vad vi kan berätta är att QinetiQ kan marknadsföra AAC Clydes satellitplattformar, delsystem och tjänster.

Q:

Craig Clark är involverad som rådgivare till Skyrora, hur påverkar det AAC Clyde?

A:

Craig är medlem i ett "Advisory Board" Skyrora som i sin tur arbetar med att öka tillgängligheten för uppskjutning av satelliter. Ett kunskapsutbyte som bör gynna bägge parter.

Q:

Vad är InnoSat samt hur fortlöper Innosat Mats projektet?

A:

InnoSat är en satellitplattform i 50 kg-klassen. InnoSat Mats är den första satelliten som baseras på InnoSat-plattformen. Projektet finansieras av Rymdstyrelsen och utvecklas av OHB Sweden, ÅAC Microtec, Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet, Institutionen för rymd- och geovetenskap vid Chalmers tekniska högskola, Rymd- och plasmafysikgruppen vid Kungliga Tekniska Högskolan och Omnisys Instruments. InnoSat Mats är en vetenskaplig satellit med syftet att mäta vågor i atmosfären. 

InnoSat Mats planeras att skjutas upp under 2019.

Q:

Angående projektet SIW efterträdarsatelliten till Innosat Mats, kan ni säga något hur det utvecklas för er del?

A:

Rymdstyrelsens ambition är att kontinuerligt sända upp vetenskapliga satelliter, där Siw är nästa planerade projekt. I dagsläget har vi inte mer information att delge.

Q:

Hur fortlöper avtalet med York Space Systems?

A:

York har framgångsrikt tagit order på ett antal satelliter både i kommersiell och offentliga tillämpningar. Från vår sida ser vi att samarbetat utvecklas fint.

Q:

Finns det möjlighet att presentera ÅAC:s och Clydes ingångna avtal och samarbeten innan notering och förvärv?

A:

Den mest aktuella informationen finns på hemsidan, www.aacmicrotec.com.

Q:

Exomars, hur är AAC Clyde involverade?

A:

AAC Clyde har levererat delsystem för marktester av kraftdelarna i Exomars-rovern.

Q:

Hur ser rollerna ut mellan ÅAC och Clyde?

A:

ÅAC Microtec's och Clyde Space verksamheter är sammankopplade i en gemensam struktur och resursfördelning. En utveckling som succesivt ökar och visar på stora fördelar.

Q:

Hur stor del av försäljningen räknar ni kommer vara institutionell, typ ESA/SNSA, mot kommersiella kunder?

A:

Vi har framgångsrikt avslutat ett antal utvecklingsprojekt vilka har resulterat i produkter. Konsekvensen är att produktförsäljningen till kommersiella kunder ökar. Vi kommer även framöver att söka stöd för utveckling av nya produkter och applikationer.

Q:

Hur ser ni på möjligheten att själva etablera ett företag som skjuter upp raketer och satelliter i rymden för att få egen kontroll över uppskjutningar?

A:

Vi bedömer inte att det är intressant för ÅAC Clyde att i egen räkning vara engagerade och ha egna resurser för satellituppskjutningar.

Q:

Hur kan AAC Clyde dra fördel av att Storbritannien och UK Space nu valt att satsa stort på rymden?

A:

Vi har ett aktivt samarbete med UK Space Agency och flera andra institutioner såsom Scottish Enterprise med flera som alla arbetar med att stödja vår industri.

Q:

Ni har varit med i utvecklingen av MaMMoTH-Up som sitter i Ariane 5 raketerna. Kommer MaMMoTH-Up även finnas med ombord på kommande Ariane 6?

A:

MaMMoTH-Up är ett utvecklingsprojekt som finansierats via EU:s Horizon 2020 program, formellt avslut av projektet kommer ske under början av 2019. Därefter kan eventuella beslut om en fortsättning av projektet tas.

Q:

Hur går det för Bluestone och vad är Bluestone?

A:

Demonstrationsprojektet har framgångsrikt avslutats under 2018. AAC Clyde arbetar i dag inte med vidareutveckling av Bluestone utan det sker i SpaceMetrics regi.

Q:

Finns det några planer på en gemensam webbsida för AAC Clyde i framtiden?

A:

Ja.

Q:

Kan ni berätta lite mer om era japanska kunder och deras projekt?

A:

Vi har inte möjlighet att ge mer information än vad som tidigare gjorts.

Q:

Hur planerar ni att locka fler institutionella och utländska investerare?

A:

Först och främst genom att visa att vi är ett intressant bolag att investera i och att vi har en långsiktighet i det vi gör. Vidare genom snabb tillväxt och att vi successivt förflyttar oss till Nasdaqs huvudmarknad. Tillsammans med detta så kan vi få stöd av rådgivare som i sin tur ger stöd till institutionellas investerare.

Q:

Angående IFRS och era mål att notera er på Small Cap, skulle ni lika gärna kunna notera er på ett annats lands lista nu när ni gått över till IFRS?

A:

Vi bedömer att Nasdaq Stockholm i dagsläget är det bästa alternativet för AAC Clyde.

Q:

Vad har ni för tidsplan kring listbyte? Uppfyller vi redan kraven för detta? Vad har ni för förhoppningar kring listbytet?

A:

Vi avser att uppfylla kraven för en notering på Nasdaq First North Premier under slutet av Q1 2019. När vi sedan bedömer att det är rätt tid kommer vi att ansöka om listning på huvudlistan.

En notering på Premier underlättar ett ökat institutionellt ägande, vilket matchar våra långsiktiga ambitioner både strategiskt och finansiellt.

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aacmicrotec.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.