Pressmeddelanden

Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - mars 2020

2020-05-15 AAC Clyde Space AB (publ)

Första kvartalet, januari - mars 2020 (jämfört med januari - mars 2019)

· Nettoomsättningen steg till 23,8 (14,9) MSEK

· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -6,2 (-6,5) MSEK.

· Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -9,1 (-9,9) MSEK

· Resultat efter skatt uppgick till -9,5 (-10,1) MSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,10 (-0,15) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,2 (-5,1) MSEK

· Orderstocken ökade till 183 MSEK från 169 MSEK vid årsskiftet 2019/2020

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

· AAC Clyde Space valdes ut att leverera batterier för 730 000 USD till månlandaren Nova-C

· Israeliska NSLComm beställde en 6U-satellit med tillhörande tjänster för 1,2 MGBP. NSLComm utsåg dessutom AAC Clyde Space till förstahandsleverantör till sin planerade konstellation.

· Amerikanska Intuitive Machines beställde kraftsystem för 575 000 USD till en rymdfarkost som ska landa på månen

· AAC Clyde Space utsåg John Charlick COO och Ross Lang Finanschef UK till den verkställande ledningen

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· Amerikanska Loft Orbital utökade en tidigare beställning med kraftsystem för 250 000 USD till två satelliter

· Amerikanska Orbital Micro Systems (OMS) beställde en 6U-satellit för 642 000 GBP. Satelliten ska ingå i OMS kommersiella konstellation som ska leverera korrekt och aktuell väderinformation

Kommentar av VD

Välkommen till rapporten för första kvartalet 2020. Det blev en händelserik början på året med covid-19-pandemin. Liksom andra företag tvingades vi anpassa oss till en ny verklighet. I enlighet med nationella rekommendationer introducerade vi i början av mars de första riktlinjerna till personalen med anledning av covid-19. I mitten av månaden stoppades alla resor och en övergång till arbete hemifrån för över 90 procent av medarbetarna. För arbete som inte kan utföras på distans införde vi nya rutiner för att säkerställa social distansering och en säker arbetsmiljö.

Trots pandemin har vi lyckats upprätthålla en god aktivitetsnivå i hela verksamheten. I januari levererade vi två satelliter, som nu är redo för uppskjutning. Vi fick order på ytterligare två satelliter och sålde flera stora delsystem, inklusive våra första order för interplanetära missioner - vi ser fram emot att våra kraftsystem ska landa på månen! Kvartalet avslutades kvartalet med en hektisk mars månad inkluderande slutförandet av flera milstolpar i större projekt. Framgångarna avspeglar sig i både stigande försäljning och ökade kundfordringar.

Sammantaget ökade nettoomsättningen under första kvartalet med 60 procent till 23,8 MSEK och med ett likartat antal anställda som i fjol. Förbättringen av EBITDA var blygsam, då resultatet påverkades av en större andel tredjepartsprodukter i försäljningsmixen. Båda siffrorna är dock i linje med vår plan att ta bolaget mot tillväxt och lönsamhet. Som jag skrev i Q4-rapporten förväntar vi oss en stark tillväxt under 2020 och att både EBITDA och kassaflöde blir positiva 2021.

Vår orderstock är fortsatt stark, och vi har hittills inte sett någon minskad efterfrågan på våra produkter och tjänster. Vi har ändå vidtagit åtgärder för att förbättra vårt kassaflöde genom att skjuta på icke-brådskande investeringar och hålla ned utgifterna. Åtgärderna medför att vi bibehåller kassalikviditeten och ökar vår beredskap för osäkra tider.

Vänder vi blicken mot den närmaste framtiden har vi en hektisk sommar framför oss med leveranser av delsystem till flera kunder, driftsättning av två satelliter och förberedelser inför tillverkningen av sju satelliter i vår anläggning i Glasgow. Covid-19-situationen kommer att fortsätta påverka våra beslut och sätt att arbeta, men hittills har vi anpassat oss väl och siktar på att fortsätta göra det för att kunna uppfylla förväntningarna från kunder, personal och investerare.

Luis Gomes
VD

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes investor@aac-clydespace.com
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com, mobil +46 70 556 09 73

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 08:30 CET.

Delårsrapporten och ytterligare information finns tillgängliga på investor.aac-clyde.space/se/rapporter

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser.

06 maj 2021
Regulatorisk

2021-05-06 AAC Clyde Space AB (publ)

04 maj 2021

2021-05-04 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har valts ut av UAE:s Mohammed Bin Rashid Space Center (MBRSC) för att leverera ett datorsystem för ca 2 MSEK (0,2 MEUR) till månrovern Rashid. Detta är den fjärde månfärden som AAC Clyde Space deltar i.

04 maj 2021

2021-05-04 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Spaces dotterbolag Hyperion fortsätter att fira segrar med sina stjärnkameror som raskt växer fram som en de facto-standard för europeiska småsatelliter. Hittills under 2021 har Hyperion fått rekordstora order motsvarande ca 5 MSEK (0,5 MEUR) för de populära produkterna.

30 april 2021
Regulatorisk

2021-04-30 AAC Clyde Space AB (publ)

27 april 2021
Regulatorisk

2021-04-27 AAC Clyde Space AB (publ)
Nicole Robinson föreslås att väljas in i styrelsen för det svenska satellitföretaget AAC Clyde Space AB.

27 april 2021
Regulatorisk

2021-04-27 AAC Clyde Space AB (publ)
Aktieägarna i AAC Clyde Space AB (publ), org.nr 556677-0599 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdag den 27 maj 2021 klockan 10.00. Närvaro på stämman sker uteslutande genom poströstning. VDs anförande kommer att publiceras på bolagets hemsida efter årsstämman.

22 april 2021
Regulatorisk

2021-04-22 AAC Clyde Space AB (publ)
Vid extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ) ("Bolaget") torsdag den 22 april 2021 klockan 09.30 genom poströstning fattades följande beslut:

01 april 2021
Regulatorisk

2021-04-01 AAC Clyde Space AB (publ)
Aktieägarna i AAC Clyde Space AB (publ), org.nr 556677-0599 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 22 april 2021 klockan 09.30. Närvaro på stämman sker uteslutande genom poströstning.

31 mars 2021
Regulatorisk

2021-03-31 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC Clyde Space" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 39 215 686 aktier under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgår till 2,55 kronor per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs AAC Clyde Space cirka 100 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Delar av emissionslikviden ska användas som en del i finansieringen av förvärvet av det svenska bolaget Omnisys Instruments AB ("Omnisys") ("Förvärvet") som Bolaget offentliggjorde tidigare idag samt till investeringar i nya marknadsmöjligheter.

31 mars 2021
Regulatorisk

2021-03-31 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB ("AAC Clyde Space" eller "Bolaget") offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 100 miljoner SEK till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen genomförs i samband med förvärvet av det svenska bolaget Omnisys Instruments AB ("Omnisys") ("Förvärvet") som Bolaget offentliggjorde idag, och investeringar i nya marknadsmöjligheter.

1
2
...
19
>>

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template