Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké för AAC Clyde Space AB (publ) januari - december 2020

2021-02-18 AAC Clyde Space AB (publ)

Fjärde kvartalet, oktober - december 2020 (jämfört med oktober - december 2019)

· Nettoomsättningen steg till 28,7 (20,6) MSEK. Det under november förvärvade bolaget Hyperion står för 2,4 MSEK av nettoomsättningen

· Justerat Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar EBITDA, exklusive förvärvskostnader om 7,6 MSEK och personalkostnader av engångskaraktär om 1,8 MSEK, uppgick till -1,6 (-5,2) MSEK

· EBITDA, uppgick till -10,9 (-5,2) MSEK

· Justerat Rörelseresultat, exklusive förvärvskostnader och personalkostnader av engångskaraktär, uppgick till -3,8 (-8,4) MSEK

· Rörelseresultatet efter avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till -13,2 (-8,4) MSEK

· Resultat efter skatt uppgick till -13,4 (-8,4) MSEK. Det under november förvärvade bolaget Hyperion står för 0,3 MSEK av resultatet efter skatt

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,11 (-0,09) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,7 (-0,6) MSEK

· Orderstocken uppgick till 156 (169) MSEK

Helåret 2020 (jämfört med helåret 2019)

· Nettoomsättningen uppgick till 98,4 (66,4) MSEK

· Justerat Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar EBITDA, exklusive förvärvskostnader om 7,6 MSEK och personalkostnader av engångskaraktär om 1,8 MSEK, uppgick till -17,5 (-27,3) MSEK

· EBITDA, uppgick till -26,8 (-27,3) MSEK.

· Justerat rörelseresultat, exklusive förvärvskostnader och personalkostnader av engångskaraktär, uppgick till -28,1 (-40,2) MSEK

· Rörelseresultatet efter avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till -37,5 (-40,2) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till -38,3 (-40,6) MSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,37 (-0,48) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,5 (-15,7) MSEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020

· AAC Clyde Space inledde ett 3-årigt utvecklingsprojekt kallat xSPANCION tillsammans med European Space Agency (ESA) med en första fas uppgående till 1,8 MEUR (ca 18,4 MSEK)

· AAC Clyde Space förvärvade den 10 november 2020 100 procent av aktierna i holländska Hyperion Technologies B.V. Bolaget konsolideras i räkenskaperna från och med 1 november 2020

· AAC Clyde Space förvärvade den 30 december 2020 100 procent av aktierna i amerikanska SpaceQuest Ltd. Bolaget konsolideras i räkenskaperna från och med 31 december 2020

· AAC Clyde Space genomförde en riktad nyemission om 52 MSEK

· AAC Clyde Space fick i uppdrag av brittiska Space Forge att designa en satellitplattform som ska användas för att utnyttja rymdmiljön för tillverkning. Ordervärdet uppgår till 0,1 MGBP (ca 1,3 MSEK)

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· AAC Clyde Space AB (publ) ("AAC") dotterbolag Hyperion vann en order för att verifiera sin rymdbaserade laserkommunikationsterminal, CubeCAT, i omloppsbana. Laserkommunikationsterminalen kommer att avsevärt förbättra och underlätta datakommunikation via småsatelliter

Kommentar av VD

Det sista kvartalet 2020 avslutade ett mycket spännande år för AAC Clyde Space. Vi nådde nästan 50 procents organisk tillväxt och i slutet av året kunde vi slutföra förvärven av Hyperion och SpaceQuest. Allt detta uppnåddes trots omfattande pandemirestriktioner och en vikande ekonomi. Lockdowns i början av 2020 förändrade premisserna för verksamheten och vi övergick till att till stor del arbeta på distans. Vi anpassade våra renrum för att säkerställa våra kollegors hälsa och säkerhet och fokuserade framgångsrikt på att bygga rymdhårdvara och hela satellitmissioner. Detta starka momentum har fortsatt under de första veckorna 2021 och vi är redo för ett mycket spännande år.

Vid årsskiftet var våra anläggningar i full produktion med åtta satelliter i olika stadier, ytterligare två satelliter sköts upp i omloppsbana och vi har gott om pågående spännande aktiviteter för det kommande året. Trots nedgången i världsekonomin upprätthöll vi en stark försäljning under året, inkluderande tre nya missioner och många centrala delsystem. Dessutom har vi byggt en stor och lovande försäljningspipeline, och vi förutser mycket stark tillväxt under 2021 och framåt.

Våra finanser både för kvartalet och för helåret visar på betydande framsteg, med intäkter som på helåret ökade med mer än 48 procent. Vår EBITDA exklusive förvärvskostnader utvecklades starkt under andra halvåret 2020 och förbättrades på helåret med 36 procent.

Under 2020 gjorde vi även betydande framsteg mot det strategiska målet att bygga en världsledande koncern inom småsatellitsegmentet. Vi utökade vår produktlinje genom förvärvet av Hyperion Technologies och gjorde tydligt entré på den amerikanska marknaden genom förvärvet av SpaceQuest. Både dessa händelser är viktiga milstolpar på vägen mot strategiska mål.

Under 2021 fortsätter vi arbetet för snabb tillväxt och förbättrade finansiella resultat. Vi stärker vår tekniska kompetens och kapacitet, våra tjänsteerbjudanden till kunder och utökar vår leverans. Hyperion har adderat produkter och delsystem som kommer att förbättra våra rymdmissioner inkluderande laserkommunikation, en nyckelteknologi för våra framtida tjänsteleveranser.

xSPANCION-avtalet som vi tecknade med ESA i november med stöd av UK Space Agency, bidrar till att stärka vårt "space as a service"-erbjudande under de kommande två åren. I kombination med de nya tillgångar som vi förvärvade i SpaceQuest, med en konstellation av satelliter och ett nätverk av markstationer, kommer detta att förbättra och påskynda vår förmåga att leverera tjänster i en tid då vi ser en snabbt växande efterfrågan på rymdbaserade data och tjänster.

Vi ser fram emot ett hektiskt år med flera uppskjutningar, många viktiga leveranser och leveranser av data från våra nya AIS-satelliter. Vi räknar med mycket stark organisk tillväxt parallellt med strategiska förvärv där målet är att nå en omsättning på 500 MSEK år 2024.

2020 var ett utmanande och mycket annorlunda år för oss alla. Jag vill ta tillfället i akt och hylla vår personal för dedikerad support och tacka för allt stöd från kunder och leverantörer. Slutligen vill jag också rikta ett tack för uppbackningen från alla aktieägare - en skara som under det gångna året har vuxit i antal från 6 000 till över 12 000.

Luis Gomes
VD

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes investor@aac-clydespace.com
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com, mobil +46 70 556 09 73

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AAC Clyde Space AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 08:30 CET.

Bokslutskommunikén och ytterligare information finns tillgängliga på investor.aac-clyde.space/se/rapporter

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser. Aktien är även upptagen för handel på amerikanska OTCQX-marknaden under symbolen ACCMF.

01 mars 2021
Regulatorisk

2021-03-01 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB förändrar sin ledningsstruktur för att öka sin anpassningsförmåga och underlätta fortsatt tillväxt. Koncernen inför en decentraliserad ledningsstruktur med försäljning och strategi i koncernledningen och lokal styrning av verksamheten i varje land.

25 februari 2021
Regulatorisk

2021-02-25 AAC Clyde Space AB (publ)
Craig Clark har beslutat att lämna AAC Clyde Space där han har varit CSO. Craig har haft befattningen sedan 2018 då ÅAC slogs samman med Clyde Space för att bilda AAC Clyde Space.

18 februari 2021
Regulatorisk

2021-02-18 AAC Clyde Space AB (publ)

05 januari 2021

2021-01-05 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB (publ) ("AAC") dotterbolag Hyperion har vunnit en order om 0,15 MEUR (ca 1,5 MSEK) för att verifiera sin rymdbaserade laserkommunikationsterminal, CubeCAT, i omloppsbana. Terminalen är designad för nedlänkning av data i ultrahög hastighet, vilket avsevärt förbättrar och underlättar datakommunikation via småsatelliter.

30 december 2020
Regulatorisk

2020-12-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB (publ) ("AAC") meddelade den 15 oktober 2020 att ett avtal hade ingåtts om att förvärva samtliga aktier i SpaceQuest Ltd. Samtliga villkor för förvärvets genomförande har uppfyllts och förvärvet har därmed slutförts. AAC-koncernen har därmed ett starkt fotfäste i USA, världens största rymdmarknad.

18 december 2020

2020-12-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har fått i uppdrag av British Space Forge att designa en satellitplattform som ska användas för att utnyttja rymdmiljön för tillverkning. Satelliten ska utformas för att befinna sig i omloppsbana under sex månader och därefter återvända till jorden för att leverera produkten till kunderna. Ordern för denna första fas av ett potentiellt större projekt har ett värde av 0,1 miljoner GBP (ca 1,3 MSEK) och planeras att levereras i mars 2021.

26 november 2020

2020-11-26 AAC Clyde Space AB (publ)
The Committee on Foreign Investments in the United States (CFIUS) har fastställt att det inte finns några olösta nationella säkerhetsfrågor vid AAC Clyde Spaces förvärv av SpaceQuest Ltd. AAC Clyde Space inleder därmed slutförandet av förvärvet vilket förväntas bli klart under december 2020.

26 november 2020
Regulatorisk

2020-11-26 AAC Clyde Space AB (publ)

18 november 2020
Regulatorisk

2020-11-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space inleder ett 3-årigt utvecklingsprojekt kallat xSPANCION tillsammans med European Space Agency (ESA), för att stärka bolagets förmåga att leverera en innovativ konstellation av satelliter inkluderande tillverkning av 10 satelliter. Den brittiska rymdstyrelsen UK Space Agency samfinansierar projektet med 9,9 MEUR (ca 101,4 MEUR) genom ESA. AAC Clyde Space avser att, utanför ramen för projektet, ingå avtal med kunder om leverans av data från konstellationen.

10 november 2020
Regulatorisk

2020-11-10 AAC Clyde Space AB (publ)

1
2
...
18
>>

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template