Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ)

2020-10-16 AAC Clyde Space (publ)
Aktieägarna i AAC Clyde Space AB (publ), org.nr 556677-0599 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 november 2020 klockan 10.30 att avhållas i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48, 751 83 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar 10.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 28 oktober 2020; samt

(ii) senast den 29 oktober 2020 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan ska ske till e-postadress: ann-christin.lejman@aac-clydespace.com eller under postadress: AAC Clyde Space AB, Att: Ann-Christin Lejman, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 30 oktober 2020, då sådan införing ska vara verkställd. Aktieägare rekommenderas att kontakta sin förvaltare i god tid före avstämningsdagen, vilken är den 28 oktober 2020, för att tillse att rösträttsregistreringen genomförs i tid.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.aac-clyde.space. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman;
  2. Val av ordförande vid stämman;
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  4. Godkännande av dagordningen;
  5. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  7. Beslut om nyemission av units med betalning i apportegendom bestående av samtliga aktier i SpaceQuest Ltd.;
  8. Beslut om nyemission av aktier med betalning i apportegendom bestående av samtliga aktier i Hyperion B.V.; och
  9. Avslutande av stämman.

Styrelsens förslag till beslut

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 7 och 8 i föreslagen dagordning.

Punkt 7. Beslut om nyemission av units mot betalning med apportegendom bestående av samtliga aktier i SpaceQuest Ltd.

Enligt överenskommelse mellan Bolaget och aktieägarna i SpaceQuest Ltd. (tillsammans "Tecknarna"), ett aktiebolag inkorporerat i USA med adress 3554 Chain Bridge Road, Ste 400, Fairfax, Virginia 22030, USA ("SpaceQuest"), har Bolaget och Tecknarna enats om att samtliga aktier i SpaceQuest ska övergå till Bolaget mot betalning i nyemitterade aktier i Bolaget. Köpeskillingen för aktierna i SpaceQuest ska erläggas genom att aktieägarna i SpaceQuest tecknar och tilldelas nya aktier i Bolaget, och eventuell tilläggsköpeskilling utgår delvis i form av teckningsoptioner (för räkenskapsåren 2021 och 2022) och delvis kontant. Överenskommelsen är villkorad av att bolagsstämman beslutar om nyemission i enlighet med det här förslaget. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att stämman beslutar om nyemission av units mot betalning med apportegendom i form av samtliga aktier i SpaceQuest på nedan villkor.

1. Emissionen omfattar 24 000 000 nya aktier och 4 885 712 teckningsoptioner, vilka endast ska kunna tecknas och tilldelas i så kallade units där varje unit består av 12 000 000 aktier och 2 442 856 teckningsoptioner ("Unit"). Efter emissionen kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

2. Bolagets aktiekapital ska öka med 960 000 kronor genom emission av 24 000 000 aktier och med ytterligare 195 428,48 kronor genom teckning av de aktier som kan tecknas med stöd av teckningsoptionerna förutsatt att samtliga teckningsoptioner utnyttjas, innebärande att full teckning av både direktemitterade aktier och aktier vid utnyttjande av teckningsoptionerna föranleder att aktiekapitalet ökas med 1 155 428,48 kronor och antalet aktier ökar med 28 885 712.

3. Unitsen får endast tecknas av aktieägarna i SpaceQuest med rätt och skyldighet att erlägga betalning för samtliga direktemitterade aktier genom tillskjutande av apportegendom i form av samtliga sina aktier i SpaceQuest enligt fördelning nedan.

Aktietecknare

Antal aktier i SpaceQuest som tillskjuts som apportegendom

Antal direktemitterade aktier i Bolaget

Dino A. Lorenzini, med adress: 10892 Lake Windermere Drive, Great Falls, Virginia 22066, USA

1000

12 000 000

Lucille A. Lorenzini, med adress:10892 Lake Windermere Drive, Great Falls, Virginia 22066, USA

1000

12 000 000

Totalt

2000

24 000 000

4. Tecknarna får inte teckna färre Units än vad han eller hon har rätt att teckna. Vidare antecknades det att överteckning inte får ske.

5. Teckning av Units ska ske senast den 15 december 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

6. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningsoptionerna som ingår i varje Unit förfaller den 31 december 2023, och ger innehavaren rätt till teckning av aktier under perioden från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2023. Löptiden är således cirka tre (3) år från utgivningstillfället. Teckning av nya aktier får inte äga rum under så kallade "stängda perioder" enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga regler avseende insiderhandel (inkluderande Bolagets interna riktlinjer i det avseendet). Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1A.

7. Apportegendomen ska tillskjutas samtidigt med teckning av Units.

8. Aktierna (både de som direktemitteras och de som kan tecknas för med utnyttjande av teckningsoptionerna) ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter registreringen av aktierna i fråga hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

9. Den kurs till vilken aktie ska tecknas vid utnyttjande av teckningsoption ska motsvara kvotvärdet för Bolagets aktier (för närvarande 0,04 kronor).

Det antecknades att teckningskursen har fastställts baserat på en preliminär värdering av samtliga aktier i SpaceQuest per den 27 augusti 2020. Det faktiska värdet på apportegendomen fastställs först per dagen då apportegendomen övergår till Bolaget och kan komma att avvika från den preliminära värderingen.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärvet av SpaceQuest som styrelsen anser vara ett strategiskt förvärv vilket tillför ett mervärde till aktieägarna.

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 8. Beslut om nyemission av aktier med betalning i apportegendom bestående av samtliga aktier i Hyperion B.V.

Enligt överenskommelse mellan Bolaget och aktieägarna i Hyperion Technologies B.V., ett aktiebolag inkorporerat i Nederländerna med adress Vlinderweg 2, 2623AX Delft, Chamber of Commerce (CoC) nr. 58607013 ("Hyperion"), har Bolaget och aktieägarna i Hyperion enats om att samtliga aktier i Hyperion ska övergå till Bolaget mot betalning i nyemitterade aktier i Bolaget. Köpeskillingen ska delvis erläggas genom att aktieägarna i Hyperion tecknar och tilldelas nya aktier i Bolaget, och delvis kontant. Den kontanta delen av köpeskillingen uppgår till 100 000 EUR. Överenskommelsen är villkorad av att bolagsstämman beslutar om nyemission i enlighet med det här förslaget. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att stämman beslutar om nyemission mot betalning med apportegendom i form av samtliga utestående aktier i Hyperion på följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska öka med 310 200 kronor genom emission av 7 755 000 aktier.

2. De nya aktierna får endast tecknas av aktieägarna i Hyperion med rätt och skyldighet för aktietecknare att erlägga betalning för tecknande aktier genom tillskjutande av apportegendom i form av sina aktier i Hyperion enligt fördelningen nedan.

Aktietecknare

Antal aktier i Hyperion som tillskjuts som apportegendom

Antal tecknade aktier i Bolaget

G.L.E. Monna Beheer B.V., Havannastraat 3, 2622 AH Delft, CoC# 27199881.

30

2 585 000

S. Engelen Beheer B.V., Raaigras 83, 3206 JJ Spijkenisse, CoC# 58603832.

30

2 585 000

C. in 't Veld Beheer B.V., Groene Wetering 13, 2831 XL Gouderak, CoC# 58604332.

30

2 585 000

Totalt

90

7 755 000

3. Aktietecknare får inte teckna färre aktier än han eller hon har rätt att teckna.

4. Teckning ska ske senast den 15 december 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

5. Apportegendomen ska tillskjutas samtidigt med teckning av de nya aktierna.

6. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter registreringen av de nya aktierna hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Det antecknades att teckningskursen har fastställts baserat på en preliminär värdering av samtliga aktier i Hyperion per den 16 mars 2020. Det faktiska värdet på apportegendomen fastställs först per dagen då apportegendomen övergår till Bolaget och kan komma att avvika från den preliminära värderingen.

Vidare antecknades det att överteckning inte får ske.

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 96 207 759 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Fullständigt förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8 jämte anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.aac-clyde.space. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_______

AAC Clyde Space AB (publ)

Uppsala i oktober 2020

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
Styrelsens ordförande, Rolf Hallencreutz investor@aac-clydespace.com
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com, mobil +46 70 556 09 73

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser.

16 oktober 2020
Regulatorisk

2020-10-16 AAC Clyde Space (publ)
Aktieägarna i AAC Clyde Space AB (publ), org.nr 556677-0599 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 november 2020 klockan 10.30 att avhållas i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48, 751 83 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar 10.00.

15 oktober 2020
Regulatorisk

2020-10-15 AAC Clyde Space AB (publ)
Styrelsen i AAC Clyde Space AB ("AAC" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt 19 241 551 aktier till ett pris om 2,70 SEK per aktie (den "Riktade emissionen"). Priset i den Riktade emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Erik Penser Bank. Utöver den Riktade emissionen har Erik Penser Bank mäklat 10 557 150 aktier till motsvarande pris per aktie som i den Riktade emissionen ("Blockaffären").

15 oktober 2020
Regulatorisk

2020-10-15 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB ("AAC" eller "Bolaget") har uppdragit åt Erik Penser Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om maximalt av 19 241 551 aktier (den "Riktade emissionen") genom ett accelererat bookbuilding-förfarande ("Bookbuilding-förfarandet").

15 oktober 2020
Regulatorisk

2020-10-15 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC") har avtalat om att förvärva samtliga aktier i amerikanska SpaceQuest Ltd med betalning genom
24 000 000 nya AAC aktier till SpaceQuests nuvarande ägare. 8,4 MUSD är beräknad på en aktiekurs om 3,15 kronor och en växelkurs för den amerikanska dollarn på 9,00 kronor. Förvärvet är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma i AAC och kommittén för utländska investeringar i USA CFIUS.

07 oktober 2020
Regulatorisk

2020-10-07 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC") har avtalat om att förvärva 100% av aktierna i Hyperion Technologies BV, med betalning i aktier och kontanter. Hyperion Technologies nuvarande ägare kommer att erhålla 7 755 000 nya aktier i AAC, motsvarande ca 21,7 MSEK beräknat på 2,80 SEK per aktie samt 0,1 MEUR (ca 1,1 MSEK) kontant, villkorat av extra bolagsstämmans godkännande.

18 september 2020
Regulatorisk

2020-09-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space räknar med att under 2020 nå en omsättning på ca 100 MSEK. Under 2019 uppgick omsättningen till 66 MSEK.

17 september 2020

2020-09-17 AAC Clyde Space AB (publ)

31 augusti 2020

2020-08-31 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har fått två nya order på totalt 360 000 EUR (cirka 3,7 MSEK) för Sirius avionikprodukter från kunder i Japan. Hårdvaran kommer att levereras under det fjärde kvartalet 2020 och mjukvaruuppdateringar kommer att levereras under det första kvartalet 2021. Beställningarna är uppföljningsorder från kunder på den krävande japanska marknaden.

27 augusti 2020
Regulatorisk

2020-08-27 AAC Clyde Space AB (publ)

24 augusti 2020
Regulatorisk

2020-08-24 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB, SAAB AB och ORBCOMM Inc. annonserar idag utvecklingen av nästa generations rymdbaserade VDES-system, vilket blir startskottet för en ny era inom maritim kommunikation. AAC Clyde Space AB får totalt 17,0 MSEK varav 12,2 MSEK i anslag från Trafikverket, för att tillverka, skjuta upp och driftsätta den första satelliten i projektet. Satelliten förväntas bli den första i en framtida konstellation för VDES-tjänster.

1
2
...
17
>>

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template